portfolio / kresbomalba / plátna - canvas / Kryton se zvonem

akryl a tuš 40x30
Kryton se zvonem