portfolio / shop / ilustrace / umyl sis ruce prase?

kombinovaná technika 50x35 3000kč
umyl sis ruce prase?